Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

Stanovy spolku

Úplné znění ke dni 19. 4. 2021

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Evropský spolek pro OZP

2. Sídlo spolku: Frýdecká 851, Třinec – Staré Město, 739 61

3. Evropský spolek pro OZP je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Evropský spolek pro OZP je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života majoritní společnosti, včetně osob pečujících i seniorů a to prostřednictvím poradenské, kulturní, vzdělávací a terapeutické činnosti.

5. Posláním spolku je výrok hendikepovaného britského vědce:

Stephen Hawking

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.“

6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Čl. II
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) Podpory integrace OZP do života majoritní společnosti, usnadnění sociální a společenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP, seniory a širokou veřejností

- ve smyslu navázání a propojení spolupráce mezi institucemi pečujícími a sdružujícími OZP, seniory a širokou veřejností, prostřednictvím společných kulturně-vzdělávacích a jiných volnočasových aktivit.

b) Obohacení života OZP, seniorů i široké veřejnosti formou pasivní i aktivní seberealizace v oblasti:

- kulturně-společenské (jsme zakladateli každoroční divadelní přehlídky „Na prknech, jež znamenají svět“, za společné účasti zdravých i hendikepovaných amatérských herců)
- kulturně-společenské (další divadelní a koncertní vystoupení, výtvarná činnost, volnočasové aktivity se zaměřením na konkrétní skupiny OZP)
- výchovně-vzdělávací (přednášky, besedy, dílny, semináře, workshopy, aj.)
- terapeutické (canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hipoterapie, aj.).

c) Realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP formou:

- vědomostní-soutěžní program s tematickým zaměřením
- hudebně-talentový program s tematickým zaměřením
- sportovně-pohybový program s tematickým zaměřením.

d) Podpory zaměstnávání OZP, pomoc při uplatnění na trhu práce

- v souvislosti s projektovým zaměřením na tuto problematiku.

e) Zprostředkování informací v oblasti sociální turistiky

- v souvislosti se spoluprací s cestovními subjekty, zahrnujícími tuto problematiku.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále i činnost vedlejší, spočívající v podnikání, nebo jiné vedlejší činnosti s ohledem na podporu hlavní činnosti, nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro účely spolku a správu spolku.

 

Čl. III
Členství

Vznik členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.

2. O přijetí člena do spolku rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky.

3. Seznam členů je veden, členové souhlasí se zveřejněním na webové stránce spolku.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku, tímto dnem projevuje člen svoji vůli řídit se stanovami spolku.

Ukončení členství

1. Vystoupením člena formou písemného oznámení výboru spolku.

2. Vyloučením člena pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku.

3. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.

4. Úmrtím člena.

5. Zánikem spolku.

Práva členů

1. Účastnit se činnosti spolku.

2. Být pravidelně informován o dění ve spolku.

3. Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědi na své otázky.

4. Volit a být volen do řídících orgánů spolku.

Povinnosti členů

1. Dodržovat stanovy spolku.

2. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

3. Svědomitě vykonávat činnosti a funkce, kterými byl pověřen. 

4. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. IV
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze
b) výbor

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce i průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 

Čl. V
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za toto i uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci výkonných i odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
d) volit členy výboru, předsedu a člena, pověřeného k výkonu kontrolní činnosti hospodaření spolku
e) hodnotit činnost orgánů spolku i jejich členů
f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem je zaslána elektronicky. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze z uvedených důvodů odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen s většinovým souhlasem všech zúčastněných členů spolku.

8. Zápis ze schůze vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím předsedající pověří. Ze zápisu musí být patrné, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, jak se o nich hlasovalo, kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen. Zápis musí být doložen i prezenční listinou. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Čl. VI
Výbor

1. Výbor o třech členech je druhým nejvyšším orgánem Evropského spolku pro OZP, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

2. Předsedu, místopředsedu a člena výboru volí členská schůze na dobu jednoho roku.

3. Výbor rozhoduje hlasy všech přítomných členů.

4. Koordinuje činnost spolku.

5. Svolává členskou schůzi. 

 

Čl. VII
Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a stejně jako místopředseda jedná vůči třetím stranám za spolek samostatně. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba na základě plné moci. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. 

3. Ke kompetencím předsedy patří:

a) vedení členské schůze, včetně ověřování její usnášeníschopnosti
b) pořízení zápisu z jejího jednání
c) svolání a vedení schůzí výboru
d) pracovní dohled nad členy spolku.

4. Předseda se řídí stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy a zaměstnance spolku, pouze se souhlasem delegované osoby.

 

Čl. VIII
Výkon kontrolní činnosti

Výkonem kontrolní činnosti hospodaření spolku je pověřen člen spolku, který je zvolen členskou schůzí, jakožto nejvyšším orgánem spolku.

 

Čl. IX
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna, sjednaná na základě platných smluv a v rámci dotačních programů.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. S výsledky hospodaření spolku seznamuje člen pověřený k výkonu kontrolní činnosti členy spolku na členské schůzi.

6. Členské příspěvky nebudou od členů spolku vybírány s ohledem na to, že se nejedná o osoby se zdravotním postižením.

7. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, bude majetek spolku nabídnut členům spolku, v případě odmítnutí pak jiné právnické osobě s obdobným předmětem činností.

 

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.

3. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 19. 4. 2021. Svou platnost nabývají dnem zapsání do spolkového rejstříku.

4. Stanovy platí do odvolání, nebo nahrazení novými stanovami. V případě nahrazení platnost původních stanov zaniká.

 

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 19. 4. 2021, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 19. 4. 2021.

Znění těchto stanov je účinné od 19. 4. 2021.

Předseda: Andrzej Mucha

Zpracoval: Mgr. Jana Turková

Projekt
Podané ruce 2024
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2024 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.

V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

Projekty financované
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Logo Moravskoslezského kraje
DMC Firewall is a Joomla Security extension!